ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Сквирської міської ради

від 22 грудня 2020 р. № 96 -3 - VIII

від 21 січня 2021 р.  № __________

 

Голова Сквирської міської ради

___________ В. Левіцька

 

 

СТАТУТ

СКВИРСЬКОГО ЗАКЛАДУ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)

 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 «СВІТАНОК» СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

в новій редакці

 

I. Загальні положення

1.1. Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбіновано типу №1 «Світанок» Сквирської міської ради Київської області (далі – заклад освіти) – це заклад дошкільної освіти, що заснований на комунальній формі власності Сквирської міської ради Київської області та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної освіти.

1.2. Повна назва закладу освіти – СКВИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 «СВІТАНОК» СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва – Сквирський ЗДО №1 «Світанок».

1.3. Юридична адреса закладу освіти: 09001, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вулиця Максима Рильського, будинок 51.

1.4. Засновник закладу освіти – Сквирська міська рада (далі – Засновник).

Уповноваженим органом управління є відділ освіти Сквирської міської ради Київської області.

1.5. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення через, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Заклад освіти входить до сфери управління Сквирської міської ради в межах делегованих Засновником повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Засновник реалізує делеговані закладу повноваження через відділ освіти Сквирської міської ради.

1.7. Заклад освіти – бюджетна установа, фінансування закладу освіти здійснюється через централізовану бухгалтерії відділу освіти Сквирської міської ради у визначеному чинним законодавством порядку в межах планових бюджетних призначень, затверджених Засновником.

1.8. Відділ освіти Сквирської міської ради в межах планових бюджетних призначень здійснює розподіл коштів на матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, придбання обладнання, будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, заробітну плату тощо та здійснює відповідне фінансування.

1.9. Тип закладу освіти – (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

За рішенням Засновника відповідно до потреб громадян заклад освіти може змінити тип.

1.10. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.11. Заклад освіти організовує життєдіяльність дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.12. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

1.13. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їхнього фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.14. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров‘я дітей; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.15. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.

Заклад освіти створює базу персональних даних дітей та працівників, здійснює їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.16. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. Під час зарахування дитини до закладу освіти адміністрація зобов’язана ознайомити батьків дитини, або осіб, які їх замінюють, із цим Статутом.

 

  1. . Комплектування закладу освіти

2.1. Заклад освіти розрахований на 75 місць.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи можуть створюватися додаткові групи для виховання і навчання дітей дошкільного віку.

2.2. Групи в закладі освіти комплектуються за віковими ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.3. Комплектування спеціальних та інклюзивних груп здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

При комплектуванні груп у закладі освіти обов’язково враховуються вимоги Закону України «Про дошкільну освіту» в частині охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку.

2.4. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку та спеціальна група для дітей з порушенням мови.

2.5. Заклад освіти має групи з денним режимом перебування.

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком від 1 до 3 років - до 15 осіб;

для дітей віком від 3 до 6(7) років - до 20 осіб;

різновікові - до 15 осіб;

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

         у оздоровчий період – до 15 осіб;

            в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі освіти.

2.7. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, копії свідоцтва про народження, документи для встановлення батьківської плати за харчування.

2.8. Заклад освіти веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому виховуються та навчаються.

2.9. За дитиною зберігається місце в закладі освіти у разі її хвороби, карантину, перебування в лікувальній установі, санаторії, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів (не залежно від періоду відпустки).

2.10. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватися:

за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.11. Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.12. Переведення дітей з однієї групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). За потреби в літній період групи можуть об’єднуватися.

2.13. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу освіти.

2.14. Заклад освіти здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують заклад освіти, на закріпленій території.

2.15. Заклад освіти здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують закладів дошкільної освіти та надання консультаційної допомоги сім’ї. Діти, які перебувають у закладі освіти за короткотривалим режимом чи під соціально-педагогічним патронатом, зараховуються до основного складу.

 

III. Режим роботи закладу освіти

3.1. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.

3.2. За потреби та за погодженням із Засновником або з відділом освіти Сквирської міської ради заклад освіти може формувати групи з різним режимом перебування дітей.

3.3. Режим роботи закладу освіти погоджується відділом освіти Сквирської міської ради.

 

  1. . Організація освітнього процесу

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.2. Навчальний рік у закладі освіти починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період – з 01 червня по 31 серпня.

4.3. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до освітньої програми, плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.4. Освітня програма, план роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.

4.5. У закладі освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.7. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками.

4.8. Заклад освіти відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України спільно з МОЗ України.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

4.9. На базі закладу освіти за погодженням з адміністрацією закладу освіти може бути організовано гурткову роботу викладачами Сквирського центру дитячої та юнацької творчості.

 

V. Організація харчування в закладі освіти

5.1. Порядок забезпечення харчуванням визначається Сквирською міською радою, на основі договорів про постачання продуктів харчування з торгівельними організаціями, що несуть відповідальність спільно з керівником закладу освіти за якість продуктів харчування.

5.2. Заклад освіти в межах затверджених Засновником коштів забезпечує збалансоване 3-разове харчування дітей, необхідне для їхнього нормального росту й розвитку з дотриманням виконання норм харчування в закладах дошкільної освіти згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти.

5.3. Для дітей, які перебувають у закладі освіти менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та директора закладу освіти.

 

VI. Організація медичного обслуговування в закладі освіти

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти і передбачає надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення профілактичних заходів.

 

VII. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: діти дошкільного віку, директор, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, представлення до нагородження Почесними грамотами, значком «Відмінник освіти України», грошовою винагородою за сумлінну працю і зразкове виконання посадових обов’язків тощо.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти.

Дитина закладу освіти має право:

на безоплатну дошкільну освіту;

на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров‘ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;

на здоровий спосіб життя;

7.4. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

на інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності, запізнення або хвороби дитини;

приводити дитину до закладу освіти здоровою, охайною, слідкувати за станом здоров'я дитини;

забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу освіти приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками.

7.8. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу (вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми);

педагогічну ініціативу;

брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

на підвищення кваліфікації, перепідготовку, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об'єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

         на захист професійної честі та власної гідності;

на інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору, посадові обов’язки;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини, її батьків, колег по роботі;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати накази та розпорядження адміністрації закладу освіти, відділу освіти;

дотримуватися правил трудового розпорядку, режиму роботи закладу освіти;

           дотримуватися правил протипожежної та техногенної безпеки, охорони праці;

         виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу освіти директором.

7.11. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне й психічне здоров‘я дитини згідно з чинним законодавством.

7.12. Працівники закладу освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди один раз на півроку.

7.13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або, за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. Управління закладом освіти

8.1. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу освіти здійснюють:

Засновник;

відділ освіти Сквирської міської ради;

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти Сквирської міської ради.

8.3. Директор закладу освіти:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти; діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти;

відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

розробляє штатний розпис та подає на затвердження начальнику відділу освіти Сквирської міської ради;

організовує та контролює харчування і медичне обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників, інструкції з охорони праці за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють, представниками громадськості;

організовує підготовку закладу освіти до нового навчального року;

сприяє оновленню матеріально-технічної бази закладу освіти;

забезпечує безпечні умови для ігрової, навчальної діяльності в приміщенні закладу освіти та на його території, ігрових майданчиках;

щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада закладу освіти:

схвалює освітню програму закладу освіти, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями директора закладу.

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб закладу освіти.

8.5. У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти.

Представництво учасників загальних зборів від працівників закладу освіти –70%, батьків – 30%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

IX. Майно закладу освіти

9.1. Заклад освіти користується приміщенням, обладнанням, закріпленою  територією, розпоряджається ними в межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про заклад дошкільної освіти, цим Статутом.

9.2. Заклад освіти за погодженням із Засновником або уповноваженим органом управління має право:

придбати необхідне йому обладнання;

користуватися послугами підприємств, установ, організацій для сприяння поліпшення соціально-побутових умов колективу.

 

X. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту.

10.2. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти Засновника:

відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

батьків або осіб, які їх замінюють;

добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.3. Заклад освіти за погодженням із Засновником або уповноваженим органом управління має право:

придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню матеріально-технічної бази закладу освіти;

10.4 Статистична звітність Ф85-К про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади освіти.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Сквирської міської ради.

 

XI. Контроль за діяльністю закладу освіти

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

11.2. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом у закладі освіти, встановлюється засновником.

 

XII. Прикінцеві положення

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

Статут схвалено загальними зборами

трудового колективу

04.01.2021 року, протокол № 1

Логін: *

Пароль: *